โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
88 หมู่ 4   ตำบลวังน้ำคู้  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65230
เบอร์โทรศัพท์ 0-5590-6107
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ย
ชาย หญิง ต่อห้อง
ม.1 2 14 13 27 13.5
ม.2 2 22 22 44 22
ม.3 2 25 15 36 18
รวม 6 61 50 111  
ม.4 1 6 11 17 17
ม.5 1 11 4 15 15
ม.6 1 5 10 15 15
รวม 3 22 25 47  
รวมทั้งหมด 9 83 75 158