ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 216 ล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2521
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร CS213B
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2527
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2524
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2524
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหอประชุม 100/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2541
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..