กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวขวัญใจ คงรอด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวภัคจิรา นาผล
นักศึกษาฝึกสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2