กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายมนัส พรมณี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1