โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
88 หมู่ 4   ตำบลวังน้ำคู้  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65230
เบอร์โทรศัพท์ 0-5590-6107
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ขวัญใจ คงรอด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวภัคจิรา นาผล
นักศึกษาฝึกสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2