คณะผู้บริหาร

นายนวพงศ์ ดวงอุปะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางกมลวรรณ บรรดาสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

นางชาลิสา ชมยวง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวรัตน์ชนิดา อิ่มอ่อง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวขวัญใจ คงรอด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคคล