โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
88 หมู่ 4   ตำบลวังน้ำคู้  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65230
เบอร์โทรศัพท์ 0-5590-6107
คณะผู้บริหาร

นายนวพงศ์ ดวงอุปะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางกมลวรรณ บรรดาสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

นายเกียรติมนูญ บัวชื่น
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคคล

นางชาลิสา ชมยวง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวรัตน์ชนิดา อิ่มอ่อง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน