คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี บุญสืบ มะอิ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางกมลวรรณ บรรดาสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

นางชาลิสา ชมยวง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวรัตน์ชนิดา อิ่มอ่อง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน