โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
88 หมู่ 4   ตำบลวังน้ำคู้  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65230
เบอร์โทรศัพท์ 0-5590-6107
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา สิ่งแวดล้อมดีเด่น เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ สัมพันธ์ชุมชน
มุ่งสู่สากล คงความเป็นไทย บนพื้นฐานพอเพียง


ปรัชญา
ปัญญา โลกสมิง ปัชโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก