กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุขุมพัฒน์ กันธะมา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ