โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
88 หมู่ 4   ตำบลวังน้ำคู้  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65230
เบอร์โทรศัพท์ 0-5590-6107
กลุ่มสาระฯศิลปะ

หมวกชัย จัตุรัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ