กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุขุมพัฒน์ กันธะมา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ