พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
๑. จัดศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและทั่วถึงเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
     มาตรฐานสากล พร้อมทั้งส่งเสริมความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพสู่ศตวรรษที่ ๒๑
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมพื้นฐานและความเป็นไทย อยู่ในสังคมได้
     อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. พัฒนาบุคลากรเข้าสู่มาตรฐานและวิชาชีพ
๔. จัดสิ่งแวดล้อมโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการจัดการศึกษา
     เพื่อยกระดับคุณภาพ ตามนโยบาย  จุดเน้น  และการปฏิรูปการศึกษา


เป้าหมาย
    ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข