โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
88 หมู่ 4   ตำบลวังน้ำคู้  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65230
เบอร์โทรศัพท์ 0-5590-6107
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
          ด้านการเรียนการสอน โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา มีความโดดเด่นการจัดหลักสูตรการสอนแบบยืดหยุ่น ตอบสนองตรงตามความต้องการ และตรงความสนใจของผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข
          การจัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 6 ห้องเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีด้วยกัน 2 แผน คือ แผนการเรียนวิทย์-คณิต และแผนศิลป์-ทั่วไป จำนวน 3 ห้องเรียน รวม 9 ห้องเรียน