โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
88 หมู่ 4   ตำบลวังน้ำคู้  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65230
เบอร์โทรศัพท์ 0-5590-6107
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชัยวัฒน์ ด้วงช้าง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ธีระศักดิ์ เพ็งละมูล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1