กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายชัยวัฒน์ ด้วงช้าง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายธีระศักดิ์ เพ็งละมูล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1