กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางมาลิณี งามสกุลแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ