โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
88 หมู่ 4   ตำบลวังน้ำคู้  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65230
เบอร์โทรศัพท์ 0-5590-6107
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนิตยา พงษ์พัฒน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

วัขระ ตะมาแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1