กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายวัชระ ตะมาแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางเปมิกา เพชรสวัสดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1