โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
88 หมู่ 4   ตำบลวังน้ำคู้  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65230
เบอร์โทรศัพท์ 0-5590-6107
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชาติ ปานจักร
ตำแหน่ง : ประธาน
ชื่อ-นามสกุล : นางทับทิม เนืองเสน
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายประกิจ เกิดทองสุข
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลย รุนแรง
ตำแหน่ง : ผู้แทน อปท
ชื่อ-นามสกุล : นายประภาส งามสงวน
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายเมี้ยน ใจทน
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : จ.ส.อ.พินิจ อาจคิดการ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางชาลิสา ชมยวง
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายนวพงศ์ ดวงอุปะ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ