กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางชาลิสา ชมยวง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายสุรพันธ์ นิ่มเผือก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1