กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางชาลิสา ชมยวง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายสุรพันธ์ นิ่มเผือก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1