โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
88 หมู่ 4   ตำบลวังน้ำคู้  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65230
เบอร์โทรศัพท์ 0-5590-6107
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางชาลิสา ชมยวง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุรพันธ์ นิ่มเผือก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1