โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
88 หมู่ 4   ตำบลวังน้ำคู้  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65230
เบอร์โทรศัพท์ 0-5590-6107
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

รัตน์ชนิดา อิ่มอ่อง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นิรัชชา วิเชียรตนนท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1