กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวรัตน์ชนิดา อิ่มอ่อง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอาทิตยา ช้างแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1