กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกมลวรรณ บรรดาสุข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวชนิกานต์ กลิ่นอาจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายชัยวัฒน์ ด้วงช้าง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายมนตรี วังพิลา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2