โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
88 หมู่ 4   ตำบลวังน้ำคู้  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65230
เบอร์โทรศัพท์ 0-5590-6107
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกมลวรรณ บรรดาสุข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายเกียรติมนูญ บัวชื่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวชนิกานต์ กลิ่นอาจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายพีรเดช บุญรอด
นักศึกษาฝึกสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายเมธากานต์ สงัด
นักศึกษาฝึกสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุกัญญา อรุณฉายแสง
นักศึกษาฝึกสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2