กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกมลวรรณ บรรดาสุข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเกียรติมนูญ บัวชื่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวชนิกานต์ กลิ่นอาจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายพีรเดช บุญรอด
นักศึกษาฝึกสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายเมธากานต์ สงัด
นักศึกษาฝึกสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุกัญญา อรุณฉายแสง
นักศึกษาฝึกสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2