ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม  
ชาย หญิง  
ม.1 2 17 12 29  
ม.2 2 18 21 39  
ม.3 2 13 13 26  
รวม 6 48 46 94  
ม.4 1 18 14 32  
ม.5 1 9 9 18  
ม.6 1 7 9 16  
รวม 3 34 32 66  
รวมทั้งหมด 9 82 78 160