ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย จักกาบาตร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2519 - 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายประกฤต เอี่ยมสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2530 - 2532
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญชู ทองมี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2532 - 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิล ศรีวิชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2536 - 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายไสว แก้วเกตุ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2540 - 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญชู ดิษฐ์แก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2544 - 2545
ชื่อ-นามสกุล : นายชนะ สุ่มมาตย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2545 - 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายประกอบ พูลภีไกร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2550 - 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติชัย หนูเผือก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 59
ชื่อ-นามสกุล : นายนวพงศ์ ดวงอุปะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค.59 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรี บุญสือ มะอิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน