เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายเกียรติมนูญ บัวชื่น
โพสโดย
kru.pook

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า รายวิชาวิทยาศาสตร์5 ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
      รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า รายวิชาวิทยาศาสตร์5 ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา มีจุดมุ่งหมาย เพื่อ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า รายวิชาวิทยาศาสตร์5 ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า รายวิชาวิทยาศาสตร์5 ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง พลังงานไฟฟ้า รายวิชาวิทยาศาสตร์5 ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา 4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง พลังงานไฟฟ้า รายวิชาวิทยาศาสตร์5 ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
      เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี 3 ชนิด คือ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า รายวิชาวิทยาศาสตร์5 ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลังงานไฟฟ้า รายวิชาวิทยาศาสตร์5 ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t-test แบบ Dependent 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า รายวิชาวิทยาศาสตร์5 ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
      ผลการศึกษาพบว่า 1. ผลการพัฒนาได้ชุดกิจกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า รายวิชาวิทยาศาสตร์5 ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน คือ ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านใบความรู้ ด้านกิจกรรม ด้านแบบบันทึกผลและแบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรม มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และเมื่อนำไปใช้กับนักเรียน พบว่ามีประสิทธิภาพซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภายหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า รายวิชาวิทยาศาสตร์5 ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า รายวิชาวิทยาศาสตร์5 ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อ / วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก
โพสโดย : kru.pook
IP : 49.229.150.82
โพสเมื่อวันที่ : 19 มิ.ย. 2561,17:52 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: